دسته بندی محصولات

 

 انواع پمپ هاي داراي کاربرد عمومي ، صنعتي و خاص از پمپ هاي ساده آب تا پمپ هاي چند مرحله اي شناور در چاه هاي نفت در

اين گروه قرار دارند