دسته بندی محصولات

 

کليه ابزار و تجهيزات جوش و لحيم کاري شامل دستگاههاي جوشکاري ، الکترود و سيم لحيم براي انواع روشهاي جوشکاري در اين گروه قرار مي گيرند.