آبکاري

آبکاری فرایندی است برای قرار دادن لایه ای از فلزات و یا غیر فلزات بر روی فلزات یا غیر فلزات دیگر به منظور جلوگیری از فرایند اکسیداسیون، سایش، افزایش مقاومت سطحی و… است.
اين خدمات توسط کالاتک در کارگاه هاي معتبر براي مشتريان انجام مي شود.